Stručni projekti


Naziv projekta „Odgovorne potrošačice!„

Projekt „Odgovorne potrošačice!“ financiran, u iznosu od 116.290,80 HRK, od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kroz javni natječaj „Pametno s pametnim tehnologijama i održiva potrošnja za građane Republike Hrvatske“ provode „Potrošačica“ društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske iz Karlovca u partnerstvu s Veleučilištem u Slavonskom Brodu. Projektom se informira i educira potrošačice i potrošači o kružnom gospodarstvu i o tome koji će plastični predmeti od 01.01.2021. biti zabranjeni. Cilj projekta „Odgovorne potrošačice!“ je da potrošačice i potrošači doprinesu ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, tako da promjene svoje navike prilikom zbrinjavanja otpada, da racionalno koriste plastiku i da budu odgovorne potrošačice i potrošači.

Trajanje projekta: 12 mjeseci (12.12.2019.-12.6.2020.)

Odgovorne potrošačice!

Brošura

Animirani edukativni video


Naziv projekta „Energetska efikasnost u zgradarstvu„
Svrha projekta je aktivno sudjelovanje Veleučilišta u ostvarenju strateških ciljeva Europe i Hrvatske u području energetske efikasnosti u zgradarstvu. Cilj projekta je istraživanje mogućnosti za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu kroz primjenu novih tehnologija ili unaprjeđenje postojećih uvažavajući ekonomsko-troškovne aspekte. To obuhvaća nove izolacijske materijale, sustave grijanja, hlađenja i ventilacije, primjenu obnovljivih izvora u zgradarstvu te pametne tehnologije. Energetska efikasnost jedan je od strateških prioriteta Europske unije. Smanjenje emisija CO2 i povećanje energetske efikasnosti u zgradarstvu nastoji se postići putem europskog zakonodavstva, povezivanjem međunarodnih, nacionalnih i regionalnih dionika, EU projektima, te poticanjem istraživanja u području energetike. Ovim projektom Veleučilište se aktivno uključuje u ostvarivanje navedenih strateških ciljeva energetske efikasnosti kroz prijenos znanja iz ovog područja na studente Veleučilišta te inženjere koji se bave problematikom energetskih pregleda zgrada i energetskim certificiranjem zgrada.
Trajanje projekta: 24 mjeseca (1.10.2019.-30.9.2021.)

Naziv projekta „Istraživanje problematike i načina rješavanja u tehnologiji obrade te implementacija u nastavne procese„
Svrha projekta je provesti istraživanje o najčešćim problemima koji se javljaju u toku proizvodnje i načinima na koje se isti rješavaju, implementirati to u nastavu kako bi se studente što bolje pripremilo za tržište rada. Uspješnom realizacijom projekta Veleučilište u Slavonskom Brodu će poboljšati kvalitetu nastavnog procesa, unaprijediti odnose s proizvodnim poduzećima i osigurati aktivnu razmjenu znanja i tehnologija. Ujedno će se studentima omogućiti uvid u praktične probleme te primjena stečenih znanja na rješavanje stvarnih problema u proizvodnji. Cilj je posjetiti najmanje 20 proizvodnih pogona te kroz anketiranje voditelja različitih tehnoloških procesa dobiti potrebne podatke koji će služiti za izradu nastavnih podloga, prezentacija ili stručnih radova kako bi se studentima omogućilo upoznavanje s mogućim problemima u proizvodnji i načinima rješavanja te kako bi se studente potaklo na veći interes i istraživački pristup.
Trajanje projekta: 24 mjeseca (1.10.2019.-30.9.2021.)

Naziv projekta „Istraživanje utjecaja različitih sustava obrade na očuvanje vlažnosti aktivnog sloja tla u nestabilnim klimatskim uvjetima„
Svrha projekta je provesti istraživanje o tome koji sustav obrade tla najbolje zadržava povoljnu vlažnost tla u zoni razvoja korijena ratarskih kultura, kako bi poljoprivrednim proizvođačima i studentima osigurali dodatne informacije i znanje potrebno pri odabiru najpovoljnije obrade tla. Cilj projekta je kroz analizu dobivenih podataka napraviti preporuku poljoprivrednim proizvođačima za održivo gospodarenje tlom i vodom u tlu, te preporuku o potrebnim daljnjim istraživanjima povezanih sa temom projekta, kao prijenos dobivenih informacija i novih otkrića zainteresiranim sudionicima. Obrada tla temeljena na konvencionalnoj tehnologiji predstavlja najskuplju stavku u proizvodnji ratarskih kultura. Ekonomski i energetski troškovi popraćeni su s problemima koji se javljaju sa kvarenjem strukture tla odnosno zbijanjem tla. Iz tog razloga nameću se nove spoznaje u poljoprivrednoj proizvodnji koje se baziraju na održivom gospodarenju tlom i očuvanju tla kao ograničenog, neobnovljivog prirodnog resursa temeljnog za uzgoj biljaka.

Naziv projekta „Izgradnja imidža i identiteta Veleučilišta u Slavonskom Brodu„
Svrha projekta je izgradnja imidža i identiteta Veleučilišta kao regionalne visokoobrazovne institucije. Cilj je izgraditi identitet VUSB-a kao regionalno slavonskobrodsko veleučilište s tri odjela preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija i izgraditi imidž Veleučilišta kao popularno regionalno veleučilište cijenjenih i kvalitetnih preddiplomskih, specijalističkih diplomskih stručnih studija i programa cjeloživotnog obrazovanja prepoznato i priznato u općoj i utjecajnoj javnosti. Parcijalni ciljevi su: osigurati prepoznatljivost kvalitete i specifičnih karakteristika studijskih programa, osigurati prepoznatljivost kvalitete i programa cjeloživotnog obrazovanja te prepoznatljivost stručne savjetodavne djelatnosti i pružanja usluga gospodarstvu i javnom sektoru i osigurati vidljivost kvalitetne interne organizacije i općenito organizacijske izvrsnosti Veleučilišta u javnosti. Uzimajući u obzir izazove suvremenog društva i brojne izazove izgradnja imidža i identiteta postavlja se kao logičan odgovor i predstavlja neophodan korak otvaranja i pozicioniranja prema svijesti interesnih skupina.
Trajanje projekta: 24 mjeseca (1.10.2019.-30.9.2021.)

Naziv projekta „Modeliranje inovativnosti poduzeća pomoću inteligentne podatkovne analitike„
Svrha projekta je metodama strojnog učenja i statističkim metodama istražiti koje varijable utječu na inovativnost proizvoda, procesa, organizacije i marketinga. Inovativnost se nameće kao jedna od ključnih komponenti razvoja, kako na razini poduzeća tako i pojedinih ekonomija u cjelini. Kreirati klasifikacijski/prediktivni model pomoću metoda strojnog učenja za prepoznavanje inovativnih poduzeća. Inovativnost obuhvaća jednim dijelom skup intrinzičnih (internih) aktivnosti poduzeća koje nije moguće vidjeti iz javno dostupnih financijskih podataka u godišnjim izvješćima. Budući da je problem inovativnosti kompleksan, u ovom projektu pristupit će se analizi pomoću naprednih nelinearnih metoda strojnog učenja, koje su pokazale uspješnost u brojnim područjima primjene. Stoga doprinos ovog projekta će biti u kompleksnijem modeliranju inovativnosti, koje će provjeriti utjecajne čimbenike inovativnog ponašanja poduzeća. Između ostalog provjerit će se veze između komponenti kao što su ulaganja istraživanje i razvoj, akvizicija, javne potpore, osnovnih ekonomskih pokazatelja te inovativnosti i njezinih sastavnica.
Trajanje projekta: 24 mjeseca (1.10.2019.-30.9.2021.)

Naziv projekta „Pozicioniranje Veleučilišta u Slavonskom Brodu na tržištu obrazovanja„
Svrha i ciljevi projekta je prepoznatljivost i pozicioniranje Veleučilišta u Slavonskom Brodu na tržištu obrazovanja. Projektom će se istražiti usklađenosti tržišta obrazovanja te ekonomska isplativost ulaganja u obrazovanje, istražiti usmjerenost i kontinuiranost u prilagodbi obrazovnih programa ne samo potrebama gospodarstva nego i stvaranje kadra koji će imati kompetencije za razvoj gospodarstva i regije, istražiti mogućnosti ruralnih sredina na gospodarski razvoj, istražiti programe temeljene na praktičnoj primjeni znanja, istražiti razvoj i poticanje suradnje s gospodarstvom te institucijama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Razmjenom znanja i tehnologija između gospodarskih subjekata, različitih institucija i Veleučilišta, kao institucije visokog obrazovanja, nastojat će se u međusobnoj interakciji ojačati sposobnosti i kompetencije svih sudionika suradnje te odrediti razvoj postojećih i ustrojavanje novih studijskih programa sukladno potrebama gospodarstva i tržišta rada. Razmjenom iskustava i dobre prakse te intenzivnijim širenjem opsega kontakata i sporazuma o suradnji s gospodarstvom i institucijama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, moguće je primjenjive rezultate međusobne suradnje neposredno primijeniti u organizaciji i upravljanju Veleučilištem te na takav način postići kontinuirano unaprjeđivanje organizacijske izvrsnosti i prepoznatljivost institucije.
Trajanje projekta: 24 mjeseca (1.10.2019.-30.9.2021.)

Naziv projekta „Unaprjeđenje pokušališta u edukativne i istraživačke svrhe„
Glavni cilj projekta je unaprijediti iskoristivost poljoprivredne površine u svrhu jačanja konkurentnosti na programskom području edukacije i istraživanja. Uključivanjem nastavnika i studenata osnažit će se Veleučilište u Slavonskom Brodu u istraživačkom i edukativnom smislu. Svrha projekta je razvoj i uspostavljanje pokusne platforme za daljnja istraživanja u poljoprivrednoj proizvodnji. Stvaranje ove platforme omogućiti će studentima, i svim zainteresiranima bazu za daljnja istraživanja na kojoj mogu stjecati praktična znanja te povećati konkurentnost na tržištu rada. Nastavnom osoblju omogućiti će provedbu istraživanja u poljoprivrednoj proizvodnji. U 24 mjeseca na lokaciji Đelinka unaprijedit će se poljoprivredna površina za istraživanje i izradu stručnih, istraživačkih radova, diplomskih radova te postavljanja pokusa.
Trajanje projekta: 24 mjeseca (1.10.2019.-30.9.2021.) 

Naziv projekta „Strategija razvoja urbanog područja Slavonskog Broda za razdoblje do 2020. godine (SRUP)“
Veleučilište u Slavonskom Brodu provelo je prethodno vrednovanje Strategije razvoja urbanog područja Slavonskog Broda za razdoblje do 2020. godine. Veleučilištu je povjerena uloga glavnog „ex ante evaluatora“ i izradilo je mišljenje u vidu komentara na dostavljene dijelove nacrta SRUP-a i završno izvješće o prethodnoj ocjeni nacrta SRUP-a. Prethodno vrednovanje (ex ante evaluacija) izrade Strategije razvoja urbanog područja Slavonskog Broda za razdoblje do 2020. godine (SRUP) obavljeno je na osnovi Sporazuma sklopljenog između Grada Slavonskog Broda i Veleučilišta u Slavonskom Brodu 7. siječnja 2016. sukladno Pravilniku o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb, 2015.). Postupak prethodnog vrednovanja obuhvatio je elemente i metode predviđene dokumentom Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb, 2015.).

Naziv projekta „Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti prirodnih zaštićenih područja u Brodsko – posavskoj županiji“
Poziv: „UNESCO Participacijski program 2010/2011“. Cilj projekta: očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti prirodnih zaštićenih područja u Brodsko – posavskoj županiji kroz razvijanje ekološke svijesti, poticanjem ekološke proizvodnje, promoviranjem važnosti očuvanja biološke raznolikosti i održivog razvoja. Edukacijom pridonijeti očuvanju biološke raznolikosti u zaštićenim područjima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te u skladu s tim identificirati potrebe za usavršavanjem i mogućnostima obrazovanja.

Naziv projekta „Vila Brlićevac“
Grad Slavonski Brod je kao vlasnik kuće Brlić sa nadležnim Ministarstvom i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za obnovu kuće Brlić. Veleučilište u Slavonskom Brodu je 2009. godine u svrhu očuvanja jedinstvenosti i izvornosti ove iznimno vrijedne cjeline izradilo i dostavilo Gradu Slavonskom Brodu projektnu dokumentaciju u skladu s pravilima struke, a koja sadržavala:

  • Grafički prikaz postojećeg stanja vrta Vile Brlićevac,
  • Tlocrt s opisom prostornih obilježja i elemenata vrta Vile Brlićevac,
  • Tlocrt s pozicioniranim biljnim materijalom i njegovim obilježjima,
  • Karakteristični presjeci terena,
  • Prostorni prikaz,
  • Foto-dokumentacija zatečenog stanja vrta (biljni materijal, objekti, vrtno tehnički elementi, staze, stepeništa).

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat